Brief aan inwoners Grootegast.

January 22nd, 2016 by Ytsen No comments »

IN EEN BRIEF AAN (EEN DEEL VAN) DE INWONERS VAN HET DORP GROOTEGAST WERD DOOR HET COLLEGE VAN B & W VAN GROOTEGAST AFGELOPEN DINSDAG MEEGEDEELD DAT ER EEN AZC KOMT IN HET DORP GROOTEGAST. DE BRIEF VING AAN MET EEN ZIN DIE NIET  TERECHT IS.

DEZE BRIEF HEEFT DE VOLGENDE INHOUD:
Onderwerp
AZC Grootegast
Geachte heer/mevrouw,
De gemeente Grootegast en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
willen vluchtelingen opvangen in Grootegast. Het voorstel is een
asielzoekerscentrum met maximaal 500 plaatsen te vestigen op het
industrieterrein aan de Legolaan voor een periode van maximaal 10 jaar. Via
deze brief willen wij u hierover informeren. Alle adressen in het dorp Grootegast
ontvangen deze brief. Met het Dagblad van het Noorden is afgesproken
vandaag over dit onderwerp te publiceren, zodat een zo groot mogelijk deel van
onze inwoners wordt bereikt.

Dit suggereert dat de gemeente (de gemeenteraad) tot dit voorstel is gekomen. Dat is inwoners op het verkeerde been zetten maar past in de “overvalstrategie van het COA”. Immers zoals zo vaak zullen de inwoners denken dat het al lang beslist is. Met het oproepen van deze schijn voorkomt men dat er teveel bezwaren komen. VZ2000 heeft gemeend hierop te moeten reageren met schriftelijke vragen. Afgelopen dinsdag 12 januari is de volgende brief naar B & W gegaan:

Vragen VZ2000 nav brief azc.160112 (1)

AZC 2015 beantwoording brief VZ2000 inz AZC

Correctie in DVHN.

Zaterdag 16 januari wordt in het Dagblad van het Noorden door B & W toegegeven dat “Vlag de lading niet dekt”.

ACTIE.

Inmiddels bereiken ons van verschillende kanten berichten over te voeren acties tegen de komst van een AZC. Niet alleen uit het dorp Grootegast maar ook van inwoners uit andere dorpen binnen de gemeente. Met name de manier waarop dit voornemen van B & W hier wordt doorgedrukt en het grote aantal asielzoekers wat in een klein dorp wordt gevestigd vindt men verontrustend.

De voorgenomen acties lijken vreedzaam te gaan verlopen. Laten we proberen met argumenten de komst tegen te houden. En die argumenten zijn er genoeg.

Mogelijk AZC in Grootegast.

January 12th, 2016 by admin No comments »

In een informatieve bijeenkomst zijn de leden van de raad maandagavond 11 januari 2016 geïnformeerd over het voornemen van het college van B & W mee te werken aan de komst van een AZC naar Grootegast. Dat is iets anders dan wat datzelfde college vanmorgen communiceert naar de inwoners van Grootegast. VZ2000 is het met de inhoud van de verzonden brief niet eens. Reden om het college de volgende schriftelijke vragen te stellen:

Geacht college,

Hedenmorgen hebt u een brief uit laten gaan aan de inwoners van het dorp Grootegast. geadresseerd aan “de bewoners van dit pand”

In deze brief vallen ons met name twee passages op namelijk:

“De gemeente Grootegast en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) willen vluchtelingen opvangen in Grootegast”

“Het gemeentebestuur wil ingaan op de vraag van het COA”.

Met deze uitdrukkingen suggereert u dat dit ook het standpunt van de raad (belangrijk onderdeel van het gemeentebestuur) is. Dat is de vraag.

De raad heeft nog geen gelegenheid gehad zich in een raadsvergadering hierover uit te spreken en dus is deze formulering op zijn minst voorbarig. De mededeling aan het eind van de brief dat de raad zich nog moet uitspreken had niet misstaan in de eerste alinea van de brief. Dat had meer duidelijkheid gegeven. Bent u dat met ons eens?

Het is bij u bekend dat wij door middel van een motie ruimte hebben gezocht voor zogenaamde statushouders in onze gemeente. Helaas is deze motie niet aangenomen. Overigens zijn wij ervan overtuigd dat echte vluchtelingen opvang dienen te krijgen. Als men voor oorlogsgeweld, terreur en dergelijke vlucht moeten er veilige opvang mogelijkheden zijn. Waar dan ook.

Uw brief suggereert dat er vluchtelingen opgevangen worden. Volgens ons gaat het om asielzoekers en is de status van deze mensen nog niet bekend.

De vraag is hoe u weet dat het om vluchtelingen gaat. Kunt u ons dat duidelijk maken voordat de raad hierover spreekt?

Tot zover de vragen. In 1999 toen er ook een voornemen was een AZC te vestigen in Grootegast werd door een aantal inwoners ingesproken en een kritische toon aangeslagen tegen de komst van een AZC. Toen werd de microfoon dichtgedraaid. Dat was toen ook al democratie. Voorbij gaan aan wat de inwoners willen. Het gevolg was de oprichting van VZ2000. Nu de grootste partij in de raad van Grootegast. Dat hebben we met name te danken aan onze positie in de gemeente. Tussen de inwoners en met de inwoners. Daar vandaan moet de inspiratie komen tot het maken van beleid.

Wellicht gaan we nu weer meemaken dat met veel bravoure de mening van de inwoners wordt genegeerd. Wij hopen dat niet. Als je nu de geluiden hoort is een steeds groeiende groep tegen de komst van een AZC. Een landelijke (Europese) tendens. Een logische. Er zijn argumenten te over op basis waarvan je tot de conclusie moet komen dat het huidige asielbeleid failliet is. Jammer genoeg dringt het bij vele beleidsmakers nog niet door. Argumenten te over maar noem ze maar niet want dat is niet „Politiek correct“.

VZ2000 zal zich verzetten tegen de komst van 500 asielzoekers in een dorp waar zo’n 3500 mensen wonen. De voorkeur van VZ2000 gaat in de eerste plaats uit naar huisvesting van Statushouders (volgens de wachtrij procedure) waarbij woningbouw coöperaties dringend opgeroepen wordt extra woningen te bouwen. Daarnaast heet VZ2000 geen problemen met kleinschalige opvang of (betaalde) opvang door particulieren (en daar zijn er heel veel van als je de geluiden van voorstanders van opvang hoort).

Voorgenomen locatie AZC in Grootegast

Voorgenomen locatie AZC in Grootegast

Inmiddels bereiken ons veel berichten over inwoners die zich ernstig zorgen maken over de komst van een AZC. Vooral (negatieve) ervaringen uit het verleden liggen hieraan ten grondslag. Op de informatie avond werd onder meer gevraagd naar criminaliteit onder AZC bewoners. De vertegenwoordigster van het COA zei goed geïnformeerd te zijn door de diverse politie korpsen en deelde mee dat dit niet afweek van het landelijk gemiddelde. „Dat is dan wel in strijd met de 18 keer dat in in de vorige periode dat er hier een AZC was aangifte heb gedaan tegen 0 keer in de periode erna“ zei iemand waar ik vanmorgen mee sprak.

Op 21 januari is er een inloop bijeenkomst waar door diverse instanties voorlichting wordt gegeven over de gang van zaken rond de komst van een AZC.

Op 26 januari is er een raadsvergadering waarin de raad zich uit gaat spreken over haar mening t.a.v. het voornemen van het college van B & W.

Voor verdere info zie ook de website van gemeente Grootegast.

 

VZ2000 steunt Groninger Belang.

March 11th, 2015 by admin No comments »

Aan de provinciale Staten verkiezing neemt de nieuwe partij Groninger Belang deel. Dit is een samenvoeging van 16 lokale partijen die bij de gemeenteraadsverkiezingen bijna allemaal gewonnen hebben in stemmen aantal.

Ook VZ2000 heeft zich met maar liefst 5 kandidaten aangemeld bij deze nieuwe partij. Om de belangen van de lokale politiek ook hoger op beter te kunnen behartigen. Met name de belangen van de eigen  inwoners. Daarvoor biedt deze nieuwe partij een uitgelezen kans.

2015-01-31 13.41.14

In een dossier als gaswinning en de daarmee gekoppelde aardbevingen hebben zittende partijen jarenlang niets gedaan. De bevolking in (tot nu toe alleen Oost Groningen) ondervindt hier nu de gevolgen van. Dat er nu ingegrepen moet worden is duidelijk. Groninger Belang wil dat. Aardgasbaten terug naar waar ze vandaan komen. Inwoners schadeloos stellen op een ruimhartige wijze.

Maar er is meer. De herindeling die in veel gemeenten wordt gepromoot is een verkapte bezuinigingh uit het Haagse die de kosten voor de inwoners onhoog gaat jagen en voorzieningen zal laten verdwijnen. Wanneer, gedwongen door bezuinigingen nieuwe gemeenten moeten streven naar bijvoorbeeld 1 sporthal per 10.000 inwoners, wat de norm is, wat betekent dat in de gemeente Grootegast dan voor de andere twee? Worden die gesloten? Groninger Belang vindt dat die beslissing bij de inwoners moet liggen.

Maar Groninger belang vindt meer zie daarvoor op www.groningerbelang.nl

En stem op een van de  5 VZ2000  kandidaten op 18 maart!!!!

Bustour Groninger belang door het Westerkwartier.

March 11th, 2015 by admin No comments »

Zaterdag 28 februari tourt Groninger Belang in een bus uit het busmuseum van Hoogezand door o.a. het Westerkwartier.

Daarbij wordt er gestopt in Zuidhorn (ongeveer 13.00 uur), Grootegast (ongeveer 13.45), Marum (ongeveer 14.30) en Leek (ongeveer 15.15). Een groot deel van de 50 kandidaat statenleden voor Groninger Belang maken dan een wandeling door de centra van de genoemde dorpen.

My beautiful picture

Toespraak tijdens de raadsvergadering van 27 maart 2014 naar aanleiding van de verkiezingsuitslag en de wel heel snelle vorming van een nieuwe coalitie in Grootegast.

March 30th, 2014 by admin No comments »

Meneer de voorzitter,

 Als grootste partij doen wij graag de aftrap en nemen daar terloops ook onze reactie in mee over het volgende punt, stand van zaken coalitie besprekingen en coalitieakkoord.

 Met dank aan onze kiezers zitten wij hier nu als 4 mans fractie in deze raad. Maar liefst 28%  van de stemgerechtigden brachten hun stem uit op VZ2000. Daarmee kwam een einde aan de sinds jaar en dag bestaande hegemonie van het CDA in deze gemeente. Voor het eerst in de geschiedenis van het CDA en naar ik meen van de gemeente Grootegast dat deze partij niet meer de grootste is.

 Echter dat is niet te merken aan de houding van het CDA. Nog steeds heeft zij een onterechte arrogantie die hun ingeeft te handelen alsof zij nog steeds bepalen wat er in deze raad gebeurt.

 Die arrogantie van zittende bestuurders hebben wij eerder ervaren namelijk in 2002 toen VZ2000 vanuit het niets met drie zetels in deze raad kwam. Ik herinner mij nog heel goed de eerste vergadering waarin bepaalde verantwoordelijkheden in de raad verdeeld werden. Daar telde VZ2000 toen niet mee en deed men alsof wij niet bestonden.

 Dat werd anders toen bleek dat wij met onze constructieve houding een volwaardige partij waren. Dicht bij de bevolking en positief meedenkend met wat er in deze gemeente gebeurde.

 Dat heeft er onder meer in geresulteerd dat wij in 2006 gezamenlijk met CDA en VVD in de coalitie kwamen. De enige periode in ons bestaan dat de coalitie geheel intact bleef. Daarvoor loosde het CDA een fractievoorzitter en vertrokken twee wethouders en na de coalitie met VZ2000 werd de VVD om merkwaardige redenen aan de kant gezet. Allemaal acties die veel geld hebben gekost geld wat beter aan bijvoorbeeld het kunstgrasveld in Niekerk of MFA Grootegast had kunnen worden. Terwijl daarentegen de coalitie met VZ2000 een flinke besparing opleverde.

 In de hele geschiedenis van de gemeente Grootegast is het altijd de grootste partij geweest die het initiatief nam tot het vormen van een college. Tot 2014. Op onze uitnodigingen reageren alleen VVD en Groen-Links positief. CU stelt zich aanvankelijk terughoudend op. Zij deelt mede in overleg met de partners in de zittende coalitie te zijn en vindt een gesprek niet nodig. Afgelopen zaterdag keert zij op dit standpunt terug en deelt ons tijdens een bezoek mede dat ze niet correct hebben gehandeld en biedt haar verontschuldigingen aan. Wij hebben die geaccepteerd en waarderen deze houding. Het getuigd van respect naar de grote winnaar van deze verkiezingen.

 Anders ligt het bij het CDA. Smedes deelt mij, toen ik hem belde mee een dergelijk gesprek niet nodig te vinden want men is in overleg met CU en PvdA en gaan proberen de zittende coalitie voort te zetten. Daarmee een ongeschreven democratische regel negerend. Daar gaan de normen en waarden. Maar let op als het straks in de richting van aan de kant gezette kiezers het CDA goed uitkomt worden de normen en waarden weer pontificaal gehanteerd.

 We begrijpen dat het pijnlijk is dat je nummer twee wordt, maar respectloos de grootste partij aan de kant zetten lijkt simpelweg nergens op en is gewoon onfatsoenlijk. Je zou op zijn minst het gesprek aan hebben kunnen gaan en elkaars argumenten aan kunnen horen. Het getuigd van geen respect naar de winnende partij, de grootste partij in deze raad en zeker van geen respect naar de 1575 kiezers die hun stem op VZ2000 uitbrachten en van wie een aantal hier op de publieke tribune aanwezig is. Deze mensen worden op een onfatsoenlijke wijze weggezet. Geen wonder dat het vertrouwen in de politiek steeds verder daalt en daarmee het opkomstpercentage.

Zo handelt, meneer de voorzitter, de partij van Normen en Waarden.

Omdat na het gesprek met Smedes wel duidelijk was dat de zittende formatie probeert door te gaan hebben wij de PvdA niet meer benaderd. Maar goed ook want we konden lezen dat ook zij toch niet met VZ om de tafel wilden.

 Nu gaan drie partijen die procentueel alle drie in stemmenaantal terug liepen verder. Een coalitie van verliezers. Geheel in strijd met het altijd gepredikte uitgangspunt van het CDA dat men een brede coalitie wilde hebben met een stevige bemensing. Ook daar stapt het CDA nu plotseling vanaf. Het gezegde niets is meer veranderlijk dan de wind kan nu veranderd worden in niets is meer veranderlijk dan het CDA. Met een minimale meerderheid, nota bene met een partij die in zetelaantal gehalveerd is, met een onervaren fractie gaat men een periode in die gekenschetst wordt als zeer zwaar door alle maatregelen die vanuit Den Haag op de gemeenten afkomen. Dat kan allemaal in Grootegast.

Dat getuigd niet van verantwoordelijkheid en visie, dat getuigd van eigenbelang en niets anders.

 Voorzitter wij hebben onze mening naar voren gebracht. Naar betogen van het CDA hoeven wij niet te luisteren. Zij kunnen het immers prima buiten ons om. En verontschuldigingen verwachten wij ook zeker niet van hun kant, dat zullen zij in hun ondoorgrondelijke wijsheid niet bedenken. En mochten ze dat na dit betoog alsnog doen heeft het voor ons geen enkele waarde.

Als je geen respect geeft hoef je dat ook niet te verwachten. Uit de vele reacties die wij de laatste dagen van inwoners van de gemeente en daarbuiten ontvingen blijkt hetzelfde. Het respect verdwijnt.

Natuurlijk zit het CDA hier niet mee. Zij heeft haar eigen belang veilig gesteld. Dat dit naar kiezers toe verregaande consequenties heeft zal hun een zorg zijn.

 Met de excuses aan de partijen die wel met ons om de tafel wilden meneer de voorzitter verzoek ik u vriendelijk de vergadering enkele minuten te schorsen zodat wij met een de genegeerde kiezers rustig de zaal kunnen verlaten.

 Dank u.

Buurtzorg

March 14th, 2014 by admin No comments »

Het succes van Buurtzorg; kleinschalig
Deze organisatie werd in 2011 en 2012 uitgeroepen tot beste werkgever van Nederland
Zie: www.buurtzorgnederland.com

buurtzorg

Je kunt ze altijd bereiken, de medewerkers van Buurtzorg. Hun telefoon staat aan, ze kennen elkaars patiënten en ze hebben of nemen de tijd. In de vijf jaar dat ze nu bestaan, inmiddels zijn er driehonderdvijftig vestigingen in Nederland, zijn de klanten steeds tevredener geworden. Hun succes hebben ze te danken aan het simpele uitgangspunt dat je je committeert aan je vak en dus aan de patiënten en dat je zelf verantwoordelijkheid neemt. Dat moet wel want er zijn geen managers bij Buurtzorg.

Als verpleegkundige Aenne Werner op een ochtend bij een bejaard echtpaar binnenkomt om hen te helpen bij het douchen en blijkt dat de vrouw ziek in bed ligt, schakelt Aenne de huisarts in, verschoont het vies geworden bed en komt later die dag nog een keer terug om te zien of alles in orde is. Ze hoeft niet bij te houden hoe lang haar bezoek heft geduurd zoals bij andere thuiszorgorganisaties, nee, ze doet wat zij vindt dat goed is. Oprichter en directeur van Buurtzorg Jos de Blok gelooft in de vakkundigheid en in het beoordelend vermogen van zijn verpleegkundigen. Hij is een man met een missie, hij zou het liefst heel Nederland op deze simpele doeltreffende manier hervormen: het onderwijs, de jeugdzorg, bedrijven. Hij wordt overal uitgenodigd, ministers, kamerleden tot aan de politie toe om zijn boodschap te verkondigen. Soms lijkt het bijna of hij een goeroe is deze onopvallende man die tegelijkertijd enorm fanatiek is. Jos de Blok ontketende met zijn aanpak in ieder geval een revolutie.

JSF

March 13th, 2014 by admin No comments »

jsf-cartoon

PVDA / VVD / CDA stemden de afgelopen periode voor de Joint Strike Fighter (JSF): nog altijd een onzeker en kostbaar project.

jsf-hands

Geld dat in tijd van bezuinigingen extra door de Nederlandse belastingbetaler moet worden opgebracht.

Geld dat ook zal worden bezuinigd op de Nederlandse gemeenten

Geen wonder dat het aantal voedselbanken stijgt!

Decentralisatie en gemeentelijke opschaling

March 5th, 2014 by admin No comments »

DECENTRALISATIE EN GEMEENTELI]KE OPSCHALING

– Maarten Allers –

In de volgende twee bijdragen worden kritische kanttekeningen geplaatst bij de plannen van het kabinet met betrekking tot de herindeling van de decentrale bestuurslagen. Die plannen houden onder meer in dat provincies worden samengevoegd tot grotere landsdelen en dat gemeenten fuseren. Tegelijkertijd komt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van omvangrijke taken in bijvoorbeeld de jeugdzorg en de AWBZ bij gemeenten te liggen. Econoom Maarten Allers merkt op dat het kabinet wel een cijfermatig einddoel voor ogen heeft, maar geen visie heeft op de vraag die hieraan vooraf gaat: wat verwachten wij eigenlijk van de gemeentelijke bestuurslaag?

Bestuurskundigen Caspar van den Berg en Frits van der Meer wijzen net als Allers op de gebrekkige onderbouwing van de kabinetsplannen. Zij presenteren daarom een liberale visie op het openbaar bestuur: de enabling state.

 

Lees Meer: “Decentralisatie en gemeentelijke opschaling” – Prof. Dr. M.A. Allers

Kansen Lokale Politiek

February 25th, 2014 by admin No comments »

Gezamelijke politieke agenda regionale partijen
Onafhankelijke politiek terug naar de menselijke maat.

vppg_nws_header

In Memoriam

February 19th, 2014 by admin No comments »

IN MEMORIAM ALE VAN KOOTEN

In Memoriam Ale van Kooten

Op 17 januari jl hielden wij onze jaarvergadering in De Steven te Doezum. Ale van Koten vertelde daar over alle activiteiten die hij inmiddels had gedaan in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in  maart. 

Zoals bij de voorgaande verkiezingen was zijn inzet geweldig. Sterk was hij in het persoonlijk benaderen en overtuigen van inwoners. Jullie moeten gaan stemmen. En natuurlijk op 

´´De VZ´´.  Ook organiseerde hij diverse malen bijeenkomsten met inwoners van de gemeente die hij op de hoogte bracht van de politieke standpunten van ´´De VZ´´ en onze mogelijkheden om bepaalde zaken ten goede te keren, te veranderen.

Groot was de schok dan ook toen wij hoorden dat Ale zeer onverwacht in het Ziekenhuis was opgenomen met een hersenbloeding. Er werd direct al gezegd dat het er slecht uitzag. Dat bleek het geval. Herstel zou uitblijven en op 31 januari 2014 overleed Ale van Koten in hun eigen huis te Lutjegast. Op 6 februari werd hij begraven op het Hervormde Kerkhof.

VZ2000 mist in hem een van de trouwste leden die heel veel voor de partij heeft betekend.

 

Ale, we missen je!!