DILEMMA VLUCHTELINGEN OPVANG

Volg zondagavond de gebeurtenissen rond de komst van een AZC in Grootegast in het programma Kruispunt op NPO 2 om 23.05 met onder anderen een interview met fractievoorzitter Ytsen van der Velde van VZ2000.

AZC 2015 Kruispunt interview

 

 

Bijdrage raadsvergadering dinsdag 26 januari 2016 over mogelijke komst AZC naar Grootegast.

Meneer de Voorzitter,

VZ2000 wil deze bijeenkomst beginnen met het uitspreken van waardering voor de zeer ordelijk verlopen inloopavond op 21 januari. Natuurlijk waren ook hier geluiden over felle tegenstanders van een AZC in Grootegast. Van acties hebben we niets gemerkt en dat, voorzitter, is een groot compliment waard. Met name wil ik hierbij noemen de invloed van Dhr. Blauwiekel die met overredingskracht de tegenstanders ervan heeft weten te overtuigen dat het trappen van rellen niet de juiste weg is om het doel te bereiken.

Echter dat schept voor ons als raadsleden, als volksvertegenwoordigers wel een verplichting namelijk luisteren naar onze samenleving. Zorgen dat de afstand tussen raad en straat klein blijft, overbrugbaar.

Voorzitter, in een brief aan de inwoners van het dorp Grootegast, een brief die aanvankelijk niet iedereen heeft bereikt, wat wij zeer onzorgvuldig vinden, zegt u letterlijk: “De gemeente Grootegast en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) willen vluchtelingen opvangen in Grootegast”.

Op door ons hierover gestelde schriftelijke vragen antwoord u dat de inwoners het anders niet zouden begrijpen. Met een dergelijk antwoord zaait u niet alleen twijfel maar bovendien onderschat u daarmee de kennis van onze inwoners. Dat blijkt ook uit uw uitlatingen tegenover de pers waarbij u klachten van inwoners over bewoners van het vorige AZC geheel bagataliseert. Zelfs binnen uw college is er twijfel. In een interview met het DvhN geeft Wethouder Smedes toe dat er geen draagvlak is voor een AZC met 500 bewoners. Hij geeft daarmee duidelijk aan de boodschap van de inwoners te hebben begrepen.

Daar komt bij dat u zonder overleg met raad en omwonenden de keuze voor 500 bewoners maakt, terwijl het COA ook aanvragen van lagere aantallen serieus beoordeelt. Naar de mening van VZ2000 heeft u, in deze uiterst beladen zaak zeer onzorgvuldig gehandeld. Met uw opstelling schaart u zich in de rij van politici die er voor zorgen dat het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen flinterdun wordt. Voorzitter het verzenden van een brief zoals zojuist genoemd, en de overvaltactiek van het COA heeft veel onrust teweeg gebracht en leidt tot tweespalt onder onze inwoners. U staat ver weg van uw inwoners. U hebt geen idee wat er op de straat leeft. Vind u ook dat u deze situatie verkeert hebt ingeschat? Uw handelen vinden wij dusdanig ernstig dat ons vertrouwen in u als burgervader praktisch verloren is. Daarom overwegen wij hierover een motie van afkeuring tegen u als burgemeester in tweede termijn in te dienen.

Deze zojuist genoemde verdeeldheid zien we trouwens op meer plaatsen in ons land. De uiteindelijke oorzaak daarvan ligt in Den Haag en in Brussel maar onafhankelijk daarvan moet hier een eigen keuze worden gemaakt.

Laat het duidelijk zijn VZ2000 is altijd voor de opvang van echte vluchtelingen geweest, dat hebben wij zolang onze partij bestaat geroepen (welliswaar als roepende in de woestijn, maar toch). Het is onze medemenselijke plicht echte vluchtelingen op te vangen. Al zou het in onze eigen woningen moeten zijn, zoals dat bv. in WOII gebeurde met de evacués uit de randstad. Toen werden deze mensen gastvrij opgenomen ook in gezinnen in onze gemeente. Naar de mening van VZ2000 moet het toch mogelijk zijn in Nederland met ruim 7 miljoen gezinnen, 58.000 mensen op te vangen?? Voor het relatief kleine aantal asielgezinnen kun je een andere oplossing zoeken. Een daaraan gekoppeld voordeel is dat men beter integreert, met leert de taal en de normen en waarden.

Maar, waar zijn al die mensen die roepen ik wil ze wel in mijn achtertuin? Of trekken die zich terug op het moment dat er een vreemdeling aanklopt? Zijn ze dan net met een verbouwing bezig? Of staan ze op het punt te verhuizen? Waar is de barmhartigheid onder deze mensen?

Voorzitter een deel van de verklaring ligt in het feit dat men zegt: “ je weet nooit wat je binnenhaalt”. En dat is nu net het probleem wat Europa over zich uitroept. Want naast die kleine groep echte vluchtelingen komt er een dramatische stroom van economische vluchtelingen opgang. Uit Marokko, Libië, Tunesië, Libanon, Burundi, Eritrea uit heel Afrika. Allen hebben ze gehoord van de mogelijkheden die (West) Europa biedt. Maar hun komst verziekt het voor de mensen in Madaya in Syrië, mensen die omkomen van honger en dorst, de Yezidies in Irak, die uitgehongerd en/of vermoord worden, de vluchtelingen in Burundi met inmiddels 100.000 den gedode Tuti´s. Wie ligt er wakker van? Daarvan laat de (linkse staats omroep) maar weinig beelden zien. En wij, wij proberen ons geweten te sussen met het opvangen van iedereen die hierheen komt. Economische vluchtelingen en een klein deel echte vluchtelingen. Wat doen wij het goed, wat zijn we barmhartig. Maar, zij die het echt nodig hebben laten we creperen in hun eigen land. “NIET AAN DENKEN, het gaat vanzelf over”.

Voorzitter, een veel te lange procedure voorkomt dat asielzoekers ooit weer terug gaan naar hun geboorte land. Asieladvocaten verdienen tonnen aan procedure´s. Dat geld zou beter besteed kunnen worden aan de echte vluchteling. En wij, wij geven geen duidelijk signaal af dat we alleen echte vluchtelingen willen opvangen. Dat signaal moet nu maar eens duidelijk naar Den Haag, naar Europa. Laat ze daar maar eens maatregelen nemen. De inwoners van Grootegast, van Nederland, van West Europa, kunnen niet heel Afrika en het Midden Oosten opvangen!! Dat signaal moeten wij afgeven. Iedere gemeente die geconfronteerd wordt met de komst van een AZC zou deze boodschap naar Den Haag moeten sturen. Onze samenleving wordt op termijn ontwricht door de komst van duizenden mensen uit een volstrekt andere cultuur, met andere waarden en normen. Waarbij zij onze waarden en normen niet kunnen of willen accepteren omdat die “Taghoet” zijn. Wat inhoud, wij accepteren geen enkele macht boven ons behalve die van Allah.

Daarnaast, voorzitter, hebben wij onze zorg vorig jaar reeds geuit over de positie van woningzoekenden. In een motie hebben we gevraagd door middel van snelle woningbouw plaats te creëren voor statushouders om daarmee de spanning op de woningmarkt weg te nemen en Nederlandse woningzoekende niet de dupe te laten worden van de concurrentie die er op gaat treden. En om plaats te maken voor statushouders. Helaas was maar 1 fractie voor deze motie, die van VZ2000. Inmiddels lijkt het tij gekeerd en papegaait wethouder Smedes in een artikel in het DvhN ons na. Om zeker te zijn van zijn voorgenomen vorderingen op dit terrein willen wij de waarde van zijn woorden weten. Wat gaat er gebeuren? Anders overwegen wij opnieuw een motie van deze strekking in te dienen. Een andere vraag die zich daarbij voordoet is hoe u de werkgelegenheid voor de statushouders ziet, in ogenschouw nemend het aantal van ruim 600.000 werklozen in ons land.

En wat de denken van de steeds groeiende bedragen die naar asielzoekers gaan terwijl veel van onze eigen mensen van een minimale uitkering en van de voedselbank moeten rond komen? Hoe denkt het college daarover?

Voorzitter waar het nu concreet over gaat is een voorstel van het college mee te werken aan een herziening van het bestemmingsplan teneinde op het bedrijven terrein een AZC te vestigen voor 500 asielzoekers. De fractie van VZ2000 heeft uitgebreid kennis genomen van de vele bezwaren, van verontruste vrouwen (oma´s, moeders, jonge vrouwen en meisjes) van de ondernemers op het bedrijven terrein, van individuele inwoners. Ook natuurlijk van fervente voorstanders. Uit een door ons gehouden peiling konden we opmaken dat van de 313 deelnemers er 51% tegen de komst van een AZC is, 39% vindt 100 bewoners het maximum en slechts 4 % kiest voor een AZC met 500 bewoners. Voorzitter in een commentaar geeft u aan dat deze peiling niet representatief is. Onze vraag is waarop u deze conclusie baseert? En als u dat vindt waarom wordt het dan niet WEL representatief gepeild. Op internet vond ook een peiling plaats over de komst van een AZC naar Grootegast, geheel onafhankelijk van de door ons opgezette peiling. Daar is 16 % voor een AZC en 81% tegen. Ongetwijfeld karakteriseert u die ook als niet representatief. Wel opvallend is echter dat in beide peiling er meer dan 80% tegen of althans tegen een groot AZC is.

Voorzitter het wordt tijd dat deze gemeente een referendumverordening krijgt dan kunt u echt representatief peilen!!

Voorzitter, de locatie. Met name de ondernemers maar ook de naaste buren en vele andere vinden de locatie ongeschikt. ´´Wie zet nu asielzoekers neer in een kamp op een industrieterrein´´ hebben we vaak gehoord. Net als de vorige keer worden ondernemers hierdoor opnieuw geconfronteerd met de aan de komst van een AZC gekoppelde problemen. Ondanks de uitspraken van mevrouw Haarsma dat criminaliteit onder bewoners van AZC´s niet hoger is dan onder Nederlanders, ondanks uw uitlatingen in het DvhN van hedenmorgen, waarin u vraagtekens zet bij de overlast die sommigen hebben ondervonden van het vorige AZC. Wij weten natuurlijk dat dit leugens om bestwil zijn. Zelfs voormalig hoofd commissaris van Politie Dhr. Nordholt gaf onlangs in een interview toe dat veel zaken in de doofpot verdwijnen. Dat was ook hier in het vorige AZC het geval. Die overlast kunnen wij deze ondernemers niet opnieuw aandoen. En onze inwoners ook niet. Daar komt bij dat uit een onderzoek blijkt dat 10% van de capaciteit van de politie op gaat aan het handhaven van de openbare orde bij de AZC´s, dat zet de politie volledig klem. Daarbij opgeteld dat de laatste zes maanden door de politie meer dan 2700 (gewelds)incidenten in Nederlandse AZC zijn geregistreerd. Op hoeveel extra agenten kunnen we hier dan

rekenen? Voorzitter uit uw uitlatingen begrijpen wij dat er eigenlijk geen extra agenten bij komen. Klopt dat?

Voorzitter, wij hebben dit niet gepeild maar van verschillende zijde wordt de locatie Roblespark fase 4 als mogelijke alternatieve locatie genoemd. Dit levert een aantal voordelen op: Ondernemers ondervinden geen hinder van meerdere malen per dag passerende bewoners van het AZC. Er is minder kans op ongelukken doordat er veel minder verkeer vanaf het Roblespark richting centrum gaat dan wanneer zij over het bedrijventerrein gaan met veel vrachtverkeer, laden en lossen met heftruck´s etc. De afstand in het Roblespark tot de naastgelegen woonwijk is aanmerkelijk groter dan op de nu geplande locatie tot De Zwaan. Er bevinden zich geen wandelpaden die door bossage´s lopen. En er is dan wellicht een financieel voordeel voor de gemeente.

Vraag is ook hoe het zit met planschade voor ondernemers en omwonenden?

Conclusie:

Voorzitter, in aanmerking nemend dat Vluchtelingenwerk Nederland in haar Manifest van 21 januari 2015 expliciet pleit voor afschaffing van grootschalige- en noodopvang is VZ2000 van mening dat een krachtig signaal richting COA, richting Den Haag moet gaan waaruit duidelijk blijkt dat het opvangen van honderden asielzoekers in kleinere dorpen bv Grootegast veel te veel gevraagd is. Dat kunnen onze inwoners niet aan.

VZ2000 is voor het versnelt huisvesten van statushouders zonder daarbij onze eigen woningzoekende te beconcurreren. Daarmee komt in bestaande AZC´s ruimte voor asielzoekers. Daarnaast zijn wij van mening dat het opvangen van een groep van 100 echte vluchtelingen in het Roblespark een mogelijkheid zou zijn. Daar zou de gemeente dan ook financieel een voordeel mee hebben.

 

Na de beraadslagingen werd er door het CDA, de andere coalitie partijen samen met VVD en Groen Links Grootegast een motie ingediend waarin het college opdracht kreeg te zoeken naar een alternatieve locatie voor maximaal 300 asielzoekers.

 

Door VZ2000 en VVD werd daarna, omdat burgemeester Dijkstra weigerde toe te geven dat zijn handelswijze rond deze problematiek onzorgvuldig was geweest de hierna geplaatste motie van afkeuring ingediend. De motie werd verworpen.

 

MOTIE VAN AFKEURING

De raad van de gemeente Grootegast in vergadering bijeen op dinsdag 26 januari 2016 ter bespreking van de mogelijke vestiging van een asielzoekerscentrum (azc) voor 500 mensen aan de

Legolaan in Grootegast,

Gelezen hebbende de uitlatingen van burgemeester Dijkstra in het Dagblad van het Noorden van hedenmorgen waarin deze klachten ten aanzien van de bewoners van het vorige AZC in twijfel trekt;

Gezien het uitblijven van begripvolle reacties, althans het uiten daarvan, waarmee de burgemeester blind en doof schijnt te zijn voor datgene wat er onder de inwoners van de gemeente, zowel individuele burgers als ondernemers, leeft;

Constaterende dat in ruime mate ervaren wordt dat de burgemeester als eerst verantwoordelijk bestuurder over een zo’n gevoelig voornemen als vestiging van een AZC voor 500 bewoners, onvoldoende heeft gecommuniceerd met belanghebbenden;

Concluderend dat de burgemeester met zijn uitspraken en met de gehanteerde regie in dit proces ervan getuigt ver te staan van wat er onder de bevolking leeft en zich onvoldoende heeft ingespannen andere meningen ter harte te nemen

Spreekt uit:

De opstelling en handelwijze van de burgemeester in het dossier AZC af te keuren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Y. van der Velde,                                                                                          G. van Werven

fractie VZ2000                                                                                              fractie VVD

 

Dinsdag 26 januari 2015 raadsvergadering over komst AZC naar bedrijventerrein Grootegast.

Dinsdag 26 januari aanvang 19.00 uur wordt de raadsvergadering gehouden waarin beslist wordt over de komst van een AZC voor 500 asielzoekers naar Grootegast. Door de grote opkomst die er wordt verwacht en om geen mensen buiten in de kou te laten staan, is besloten ook de zaal van Herberg ´´In de Groote Gast“ te gebruiken.

AZC 2015 Herberg In de Groote Gast

Via een groot beeldscherm kan daar de beraadslaging gevolgd worden. In het gemeentehuis is dan plaats voor de omwonenden, insprekers ed. VZ2000 spreekt de wens uit dat deze bijeenkomst net zo perfect verloopt als de inloopbijeenkomst afgelopen donderdag. Wij hopen dat we het college ervan kunnen overtuigen dat hun voorstel absoluut niet kan rekenen op draagvlak onder onze inwoners!!!!!


Inloopbijeenkomst “komst AZC” druk bezocht. 

 

AZC 2015 Inloop bijeenkomst

Inloopbijeenkomst 21-01-2016

 

De op 21 januari gehouden inloopavond, waar inwoners van de gemeente Grootegast zich konden laten voorlichten over de komst van een AZC is druk bezocht. Veel inwoners kwamen langs om hun mening te geven en vragen te stellen aan raadsleden, college van B & W, COA, Vluchtelingenwerk, Politie en Pastores van de plaatselijke kerken.

Naast inwoners was er veel pers aanwezig waaronder een cameraploeg van het KRO/NCRV programma KRUISPUNT (http://www.kro-ncrv.nl/kruispunt). Zij maakten een uitgebreide reportage over wat er leeft rond de komst van een AZC in Grootegast. Het programma wordt uitgezonden op 31 januari om 23.05.

Bewonderenswaardig was de houding van het publiek, ook al werd er fel gediscusieerd en waren velen het niet eens met het voornemen een AZC te vestigen op het Bedrijventerrein, het kwam niet tot ongeregeldheden. DE FRACTIE VAN VZ2000 VINDT DIT EEN GROOT COMPLIMENT WAARD AAN ALLE (FELLE) TEGENSTANDERS, DIE HIERMEE HEBBEN LATEN ZIEN DAT HET OOK ANDERS KAN DAN IN ANDERE GEMEENTEN. HULDE AAN HUN. Het schept echter verplichtingen naar de politiek. Natuurlijk bestaan er veel bezwaren. Die zullen op de komende raadsvergadering ook worden geuit. Inmiddels hebben zich daarvoor 8 insprekers gemeld. Daar zullen we zien hoe groot de afstand is tussen raad en straat. 

Uit de door VZ2000 gehouden peiling bleek dat 51% koos voor geen AZC, 39% voor een AZC van maximaal 100 bewoners en slechts 4% voor een AZC met 500 bewoners.